Monumenten | Soort Gebouw | Religieus

< Terug
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM16045 Geleen - bij Kluis 3 : Sint Janskluis > Sint Janskluis. Driezijdig gesloten gebouwtje van baksteen met mergelbanden en met een dakruitertje uit 1699 e.v. Eikenhouten klokkenstoel vermoedelijk 1850, met moderne klok. De Sint Janskluis werd in 1699 gesticht door vorstin Maria-Dorothea van Dietrichstein, geboren prinses van Salm, gravin van Geleen als hospitaal voor mensen die getroffen waren door besmettelijke ziekten. De kluis van gewijd aan de H. Lazarus, patroon van de melaatsen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM456476 Geleen - Prins de Lignestraat 33: Orgel St Augustinuskerk > Het orgel werd in 1863 door de firma F.B. Loret-Vermeersch te Mechelen gebouwd voor de Jezuïetenkerk aan de Wijnhaven te Rotterdam. Voor deze kerk was door de bekende architect Pierre Cuijpers een groot kathedraalachtig uitbreidingsplan opgesteld, waarin tevens plaats was voor een groot orgel. Op 9 april 1863 had de inzegening van het orgel plaats door de provinciaal der Jezuïeten.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM097 Geleen - Valderenstraat 1: Kerktoren > De wijk Lindenheuvel groeide na de Tweede Wereldoorlog zo sterk, dat van de oorspronkelijke parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand twee rectoraten werden afgesplitst: H.Barbara en H.H. Engelbewaarders;
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33753 Limbricht - Platz 2 : Salviuskerkje > Dit oorspronkelijke zaalkerkje stamt van rond 1100. Het is gebouwd met maaskeien, die nog in de noordmuur zijn te zien. Er zijn geen aanwijzingen dat er voordien een houten kerkje was.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM388512 Sittard - Wilhelminastraat 33A : Muur > Gebouwd in de negentiende eeuw als omheining rond het reeds bestaande kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Sittard,
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33754 Limbricht - Platz 3 : Pastorie en kapelanie > Het huis is in 1634 als pastorie gebouwd. In 1811 is de achterzijde in opdracht van pastoor Wijnen door architect-aannemer J. Bex uitgebouwd met een waskeuken, bakoven en steenkolenopslag.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM132 Sittard - Engelenkampstraat 23-25 : Ulo-Shool > Het hoofdgebouw van het schoolcomplex dateert van 1921 en is ontworpen door architect P.J.H. (Jac.) Beurskens (1878-1962).
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521570 Sittard - Geldersestraat 24 : School > R.K. Lagere Meisjesschool St. Joseph te Overhoven gebouwd in 1925, in een door het expressionisme beïnvloede bouwtrant naar een ontwerp van architect Jos Wielders te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521569 Sittard - Geldersestraat 26: Klooster, Pensionaat > Voormalig klooster met kapel en pensionaat genaamd Mariahof, gebouwd in 1936-1937 in een traditionele stijl naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard. 
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521571 Sittard - Gelderstraat 37 : R.K. Kerk van het H. Hart > R.K. Kerk van het H. Hart, 1929-1930, in een zakelijk expressionistische bouwtrant met basilicale opzet in kruisvorm.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521572 Sittard - Geldersestraat 39 : Klooster > Rectoraat woning annex klooster, 1926, in een door hetexpressionisme beïnvloede traditionele stijl. Gebouwd naar een ontwerp van architect Jos. Wielders te Sittard.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521629 Broeksittard - In de camp 1 : R.K. Kerk > De kruiskerk is gebouwd in 1934 als vervanging van een middeleeuwse Romaanse kerk, die jammer genoeg is afgebroken. De kerk is gebouwd in een sobere traditionele stijl beïnvloedt door de gotiek met expressionistische elementen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33677 Sittard - Kerkplein 14 en 15 : Latijnse school behorend bij het Kapittel > Vernield tijdens de verwoestende stadsbrand van Sittard, uitgevoerd door Franse troepen in 1677. Rector Cornelis Nelissen schreef in 1696 dat de school “veel meer leek op een zwijnenstal dan op een onderkomen om de jeugd te onderwijzen.”
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM235 Broeksittard - Weidom 12 : Klooster > In de Weidom verrees in 1936 het Missiehuis van de Eerwaarde Zusters van Onze Lieve Vrouw  van de Apostelen, naar een ontwerp van de bekende Sittardse bouwmeester Jan Joseph Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM033 Einighausen - Heistraat 9 : Pastorie > Het object is gelegen in de historische kern van Einighausen, naast de kerk. Het pand heeft een rechthoekige plattegrond haaks op de weg en bestaat uit twee bouwlagen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM517851 Geleen, Prins de Lignestraat 20 : Kapelanie > De KAPELANIE heeft een rechthoekige plattegrond in twee bouwlagen onder zadeldak met Hollandse pan en dakkapellen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33758 Limbricht - Bovenstraat 45 : Stenen Parochiekruis > De devotiezuil stamt uit 1747 en is in 1958 gerestaureerd en opnieuw ingezegend door pastoor De Gronckel.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521575 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 : Nieuwe Salviuskerk > De Salviuskerk is gebouwd omdat het Oude Sint-Salviuskerkje niet langer meer als parochiekerk voldeed. De kerk is in 1922 gebouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521576 Limbricht - Pastoor Janssenstraat 16 : Pastorie > De pastorie met berging is gebouwd na de inwijding van de kerk op 25 juni 1923.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521577 Limbricht - Burgemeester Coonenplein 2 > Het beeld zelf stamde uit ca.1920. Het stond aanvankelijk langs de Provinciale weg, maar na 1939 in een kapel (intronisatiekapel) op de hoek van het Burgemeester Coonenplein en de De Gronckelstraat.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521631 Limbricht - Platz 1 : Pastorie/ Burgemeesterswoning > Het door architect J. Jorna te Roermond ontworpen huis is gebouwd in 1888, in opdracht van pastoor Wijnen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM16043 RM16044 RM33763 Munstergeleen - Pater Karelweg 1 : Kapel / Woonhuizen > Van de voormalige dubbele watermolen op de Geleenbeek (Pater C. Houbenstraat 8) werd de molen op de oostelijke oever gesticht vóór 1287 en die op de westelijke oever in 1291.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33680 Sittard - Kloosterplein 10 : Pastorie > Pastorie van de St.-Petruskerk ofwel de Grote Kerk, gebouwd tussen 1830-1839
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM150 Sittard - Kloosterplein 2 en 2abcd : Kapittelhuis > Het pand bestaat uit twee bouwmassa’s, namelijk het kapittelhuis en een bijgebouw. Het kapittelhuis is gelegen op de hoek van het Kloosterplein en de Oude Markt.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM151 Sittard - Kloosterplein 3 : School > Schoolgebouw met voorgevel uit vroege twintigste eeuw, in traditionele bouwstijl met invloeden uit de neorenaissance
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM152 Sittard - Kloosterplein 5 : (Petrus) School > Het object is gelegen in de historische binnenstad, op de hoek van de het Kloosterplein met de Deken Tijssenstraat. De school staat op de plaats waar vroeger één van de kapittelhuizen stond.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM154 Sittard, Kollenberg 2 : Regina Cameli Moederhuis van orde Karmelietessen > Het Algemeen moederhuis (Regina Cameli) der karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus  is gelegen aan een uitvalsweg buiten de historische binnenstad, aan de weg naar de Kollenberg.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521609 Sittard - Leijenbroekerweg 109 : Kloosterkerk Christus Koning > Architect Jos. Wielders. De kerk is gebouwd in 1928 in opdracht van de Missionarissen van het H.Hart en is gesitueerd in zuid-noord richting parallel aan de Leijenbroekerweg, dwars tegen de oostgevel van de Duitse kloosterschool (rijksmonument gebouwd in 1910).
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521604-RM521608 Sittard - Leijenbroekerweg 105-113 : Klooster met Kloosterschool > In 1889 bouwde men het eerste carré vormige deel van het huidige klooster met langs de Leijenbroekerweg een kapel.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM517850 Geleen - Prins de Lignestraat 31 : Woonhuis Pastoor > Traditionele stijl met elementen van het expressionisme naar het ontwerp van J. en P. Cuypers.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM517849 Geleen - Prins de Lignestraat 33 : Kerk St-Augustinus > De Rooms-Katholieke Kerk H. Augustinus is gebouwd in neogotische stijl met expressionistische elementen, naar ontwerp van de architecten J. en P. Cuypers, te Amsterdam en Roermond.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM517848 Geleen - Prins de Lignestraat : Woningen en Kerk > Zes woningblokken uit 1927 in een traditionalistische stijl.De Augustinuskerk uit 1934 in neo-gotische stijl met expressionistische elementen. De pastorie en de kapelanie in een traditionalistische stijl. Een blok van drie beambtenwoningen uit 1934-35 in een traditionalistische stijl.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM186 Sittard - Odasingel 88-90 : School > Het gebouw werd in 1918 gebouwd als lagere school. In 1921 werd de school gesplitst in een lagere en een uloschool. Deze tweedeling is in de U-vorm van het schoolgebouw af te lezen.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33711 Sittard - Oude Markt 16 : Opvang Pelgrims / Mariapark > Complex bestaande uit vier vleugels om een pandhof naar een ontwerp van architect Johannes Kayser uit Venlo en in 1891 gebouwd door aannemer Beckers.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33714 Sittard - Paardestraat 40 : Boerderij / Molen van Hostenbach > De stadsboerderij staat) ook bekend onder de naam 'molen Hochstenbach'. In 1810 vroeg de metselaar Jean Weissen (Weijsen, Weizen) vergunning om een molen te bouwen buiten de Broekpoort.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM193 Sittard Parklaan 4-4a : School (nu Hotel) > Het Bisschoppelijk College uit 1908 van architect Nic Rademakers is in 1925 en 1929 verbouwd en vergroot door architect Jos Wielders. In 1925 werd de school aan de zuidoostzijde vergroot door architect Jos Wielders. Aan de zuidzijde van de dwarsvleugel werd een hiertoe een aanbouw gerealiseerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM216 Sittard - Rijksweg Zuid 70 : Ambachtsschool (Pastoor Jacobs) > De voormalige ambachtschool Pastoor Jacobs, thans VMBO, is een ontwerp van Jac Beurskens, de toenmalige directeur van de Teekenschool.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM231 Sittard - Walramstraat 23 : Klooster / Ziekenhuis > De oudste delen van het voormalige klooster annex ziekenhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit het Franse Créhen (Bretagne) zijn in 1905 gebouwd naar ontwerp van architect Hubert Bertrams uit Roermond.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM33777 Sittard - Watersley 1 : Buitenhuis / Klooster / School / Zorginstelling > Het landhuis werd in 1752 gebouwd door de toenmalige leendrager Loijens (gehuwd met Delhougne, vandaar het alliantiewapen).
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
RM521652 Sittard - Wilhelminastraat 2 : School met woning > De St. Jozefschool en onderwijzerswoning is gebouwd naar een ontwerp van architect Jos Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM022 Born - Bronstraat 9 : St Josephklooster > In 1968 werd aan de achterzijde het bejaardenhuis St. Maarten gebouwd, waarbij het St. Josephklooster aan de achteren rechterzijde gedeeltelijk werd ingebouwd.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM023 Born - Mgr. Buckxstraat 14 : Pastorie > Voormalige pastoorswoning van de St. Martinusparochie te Born, in traditionele bouwtrant met eclecticistische invloeden, gebouwd rond 1895.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM046 Geleen - Jodenstraat 2 : Kapelanie > Voormalige kapelanie, gebouwd rond 1923 in traditionele bouwstijl met invloeden van de Amsterdamse school, naar ontwerp van de architecten P.H. Donders en P. Schols.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM047 Geleen - Leursstraat 5 : Pastorie > Woonhuis uit 1923, oorspronkelijk pastorie en gebouwd in traditionele bouwtrant met invloeden van het Expressionisme.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM108 Holtum - Kloosterstraat 19 : Pastorie > Voormalige pastorie uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM112a Munstergeleen - Abshoven 33 en 35 : Klooster en Kapel > Klooster met kapel naar ontwerp van Johannes Kayser (1842-1917). Kapel in neo-gotische stijl en naastgelegen klooster c.q. zusterhuis in overeenkomstige stijl maar met neorenaissance kenmerken. Gedeeltelijk afgebrand in 1995 en in 2012-2013 gerestaureerd.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM112b Munstergeleen - Abshoven bij 33 : Abtshuis > pachthoeve van de abdij van Val-Dieu waarvan na de brand in 1995 slechts de ruïne van het abtshuis resteert.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM115 Munstergeleen - Kerkstraat 3 en 5 : Pastorie > De pastorie, gebouwd samen met de Pancratiuskerk in 1924-1925 gebouwd, in een traditionele bouwstijl met expressionistische invloeden.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM012 Obbicht - Ecrevissestraat 14 : Kerktoren > De toren van de voormalige St. Willibrorduskerk in Obbicht, gebouwd in Waterstaatsstijl door architect Nicolaas Dukers in 1828. De toren is in gebruik als St. Willibrorduskapel.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM122 Obbicht - Oude Raadhuisstraat 10 : Pastorie > Pastorie naast kerk uit 1939 in traditionalistische stijl, ontworpen door architect Jos Wielders.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM014 Schipperskerk - Sterre der Zeeplein 12 : Kerk > De voormalige Petrus en Pauluskerk gebouwd in 1949 in wederopbouw architectuur.
Monumenten | Soort Gebouw | Religieus:
GM240 Geleen - Groenseykerstraat 30, 32 en Jupiterstraat 35, 35a : Sint-Augustinusschool en onderwijzerswoning > Voormalige Sint-Augustinusschool en onderwijzerswoning, waarvan de woning en het zuidelijke deel van de school dateren uit 1915 en de uitbreiding aan de noordzijde uit 1920.

Wat is HIS?

HIS staat voor Historische Impuls Sittard-Geleen-Born en vormt de eerste drie letters van ‘historie’. HIS is de digitale geschiedenisbeschrijving van de gemeente Sittard-Geleen. Het is een initiatief van de Vereniging Sittards Verleden en is inmiddels ‘geadopteerd’ door de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Lees verder >