Verhalen

Onderwijs Burgers en stoommachines Sittard

Onderwijs door Ursulinen

‘Het eerste doel is: de jonge meisjes eene zoodanige opvoeding te geven, dat zij eenmaal ware christelijke vrouwen zullen zijn, doordrongen van het gewicht harer roeping in de katholieke maatschappij. Het tweede doel, haar te onderrichten in alle wetenschappen, welke gesteund door eene godsvrucht, van die sterke vrouwen vormen, waarvan de H. Schrift spreekt.’ Dit waren de doelstellingen van de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen, die zich in 1843 in Sittard vestigden. 

Tekening in het memorieboek van de zusters Ursulinen van het Huis op de Berg zoals zij het aantroffen in 1843.
De basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart en het ursulinencomplex op een door Romen en Zonen te Roermond gedrukte prent. De zeldzame afbeelding is afkomstig uit de Collectie Schillings die bij het Limburgs Museum te Venlo berust. De prent is ook opgenomen in de uitgave van 'Maria-zomer 1892', een geschenk voor de intekenaren op het maandschrift van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart van datzelfde jaar.
In het voormalige pensionaat van de Ursulinen is sinds 2012 Hotel Merici gevestigd. (Foto en copyright Vic Hendriks).

Heilige zuiverheid
Opleidingsmogelijkheden voor meisjes waren vroeger dun gezaaid, maar in Sittard was er halverwege de negentiende eeuw al een hoog aangeschreven onderwijsinstituut voor jongedames, namelijk de school en het pensionaat van de zusters Ursulinen. Het instituut, dat op 8 mei 1843 in ‘Huis op de Berg’ aan de Oude Markt geopend werd, kwam tegemoet aan het verlangen van de gegoede burgerij naar degelijk, katholiek onderwijs voor hun dochters. Het pensionaat, waar Frans de omgangstaal was, verwierf snel een grote faam in de wijde omgeving. In het reglement stond in welke geest de zusters de meisjes wilden opvoeden. Gehoorzaamheid van geest en hart gold als een onontbeerlijke deugd, net als zedigheid, ‘bewaarster van heilige zuiverheid’, en eerbied aan de oversten, ‘wijl zij voor ons de plaats van God bekleeden’.

Prentbriefkaart van de Ursulinencomplex vanaf de walzijde. Het witte gebouw is de achterzijde van het oude Huis op de Berg. Het pand kreeg in 1906 een extra bovenverdieping en een nieuwe achtergevel.
Ingekleurde prentbriefkaart van het 'Ursulinerinnenklooster' gezien vanaf de walzijde. Het Huis op de Berg, achter de boom, is voorzien van de in 1906 gerealiseerde extra bovenverdieping en nieuwe achtergevel. Links hiervan de in 1892 gebouwde zusterverblijven.
Het gebouwencomplex van de zusters Ursulinen rond 1890. Geheel links de in 1873 gebouwde internaatsvleugel; haaks hierop het gewitte Huis op de Berg; rechts hiervan de al in 1860 gerealiseerde uitbreiding voor het verblijf van de zusters. Op de achtergrond de tussen 1875 en 1878 gebouwde bedevaartskerk Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.
Foto van omstreeks 1890. Het witte Huis op de Berg (rechts) is nog niet verhoogd en heeft nog de oude gevel.
De in 1873 gebouwde internaatsvleugel die in 1915 door brand werd verwoest. Foto uit 1906.
In 1906 werd het voormalige Huis op de Berg met een verdieping verhoogd en voorzien van een nieuwe gevel. De foto dateert uit de tijd van deze aanpassingen.

De leerlingen moesten bij het eerste teken van de bel ‘het stilzwijgen onderhouden’. Als spreken was toegestaan, dan alleen in het Frans. Bij uitzondering mochten nieuwelingen de eerste weken nog hun moedertaal spreken. 's Morgens moesten de pensionaires het gezicht, de hals, de armen en de handen wassen, de tanden poetsen, en de haren goed uitkammen en netjes vlechten. Van zondag tot en met donderdag was het uniform verplicht. Op vrijdag en zaterdag mochten de internen bonte jurken dragen.

De pensionaires konden via prentbriefkaarten familie en kennissen een indruk geven van hun verblijf bij de Ursulinen.
Bij de zusters Ursulinen kregen jongedames uit de betere burgerklasse onderricht in godsdienst, lezen, diverse schrijfstijlen, rekenen, Frans, Nederlands, Duits, literatuur 'ter ontwikkeling van smaak en stijl', geschiedenis, aardrijkskunde, boekhouden, huishoudkunde en handwerken.
Internen voor de balustrade op de veranda van de binnenplaats. Op de achtergrond het in 1911 door notaris Van Wessem gebouwde huis.
Het pensionaat bood ook de mogelijkheid voor muziek- en kunstonderwijs, maar hiervoor moesten de ouders extra betalen.
Leerlingen in de siertuin van de zusters Ursulinen, omstreeks 1905.
Prentbriefkaarten van een klaslokaal van het pensionaat, begin twintigste eeuw en omstreeks 1938.
Prentbriefkaarten van de eetzaal van het pensionaat, begin twintigste eeuw (chique) en omstreeks 1938 (keurig).
Prentbriefkaarten van de kapel van het pensionaat, begin twintigste eeuw en omstreeks 1938.
Tennissende leerlingen van het pensionaat. Aan een modderig paadje vlakbij de kloostertuin van de ursulinen lag een sportveldje, dat 'de woestijn' werd genoemd.

Aan de wieg
De Ursulinen, onderwijsorde bij uitstek, hebben aan de wieg gestaan van meer onderwijsinstellingen in Sittard. Ze stichtten scholen voor kleuter- en basisonderwijs, leidden vanaf 1915 een uloschool en boden vanaf 1928 sommige ulo-leerlingen een voortgezette opleiding aan met cursussen moderne talen, kunstgeschiedenis, boekhouden, handwerken, typen en stenografie. Uit die opleiding ontstond in 1930 de middelbare meisjesschool (MMS).
De ursulinen bereikten in 1949 een mijlpaal toen ze eindelijk toestemming kregen voor de oprichting van een gymnasium. Ook meisjes uit de regio Sittard-Geleen konden nu naar de universiteit doorstromen. MMS en gymnasium werden in een lyceum verenigd. Van toen af heette de school Serviam ('ik zal dienen').

De school van de zusters Ursulinen groeide uit haar jasje. In de fruitweide en tuinen verrees een nieuwe school. Na de opening van het Serviam in 1959 vond het hoger voortgezet onderwijs aan meisjes niet meer plaats in het ursulinencomplex aan de Oude Markt.
Op 10 augustus 1977 tekende zuster Johanna Maria Verweij, voorzitter en bestuurder van Het Zedelijk Lichaam 'De Heilige Ursula' de transportakte waarmee ten gunste van de gemeente afstand werd gedaan van het gebouwencomplex aan de Oude Markt.

De zusters hebben een voortrekkersrol gespeeld bij de aanpak van de onderwijsachterstand van meisjes. Ze deden dat in een tijd waarin de algemene mening was dat vrouwen alleen in het gezin en de huishouding een taak hadden te vervullen.

Math. Vleeshouwers en Peter Schulpen

 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie:

N.N., Pensionnat des Religieuses Ursulines Sittard (Limb Hollande) (1897).

Nout Verhouven, Serviam (1962).

M. Vleeshouwers e.a., Serviam 50 jaar(1982).

Math. Vleeshouwers, ‘Onderwijs in Sittard 1900-1950’, in: Sittard, uit bronnen geput, band 2 (1993) 668-670.

J. Hendriks (red.), Serviam 1930-1998 (1998). 

Math. Vleeshouwers, Beelden van Scholen in Sittard (2001) 23-29, 60-64.

 

Laatste nieuws