Verhalen

Ziel en zaligheid Steden en staten Limbricht

Een heerlijk kerkje in Limbricht

Het enige monument in de gemeente Sittard-Geleen dat is opgenomen in de Top 100 van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is het oude Salviuskerkje van Limbricht. Het uit circa 1100 stammende kerkje ligt op een steenworp afstand van het kasteel Limbricht, dat in 1622 is gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse motteburcht. Toen in 1922 midden in het dorp een nieuwe parochiekerk werd gebouwd, vergat men de oude af te breken. Daardoor is niet alleen het oude kerkgebouw voor het nageslacht bewaard gebleven, maar ook de oudste gewelfschilderingencyclus van Nederland, die in 1977 onder twintig lagen kalk werd ontdekt.

Deze luchtopname laat de verbondenheid zien tussen de bewoners van Kasteel Limbricht en hun aan Sint-Salvius gewijde kerk. Het kerkje ligt buiten de gracht, maar toch vormt het een eenheid met het uit 1622 daterende motte-kasteel en de voorburcht van 1630. Toen de heer van Limbricht in 1665 de hertog van Gulik als zijn meerdere erkende, behield hij zijn kerkelijke rechten en bleef hij zich beschouwen als 'paus in eigen kerk'.
Zicht op het dertiende-eeuwse, laat-romaanse, uit mergel opgetrokken koor. Links ervan de in 1817 gebouwde sacristie.
De Salviuskerk omstreeks 1910. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank nr. 003343).
De Salviuskerk gefotografeerd in 2019. De in 1817 aan het koor aangebouwde sacristie is niet meer te zien. Ze werd eind jaren 1950 gesloopt. Het restant van uit maaskeien opgetrokken romaanse zaalkerkje is nu goed te zien.(Foto en copyright Vic Hendriks).

Eigenkerk
De ligging nabij het kasteel is typisch voor een zogeheten eigenkerk. Dat is een kerk die de plaatselijke heer liet bouwen voor de inwoners van zijn heerlijkheid. De heer genoot de inkomsten in natura van de parochie, had het recht de pastoor voor te dragen en de koster te benoemen, maar was ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. 
Zo werd zo'n duizend jaar geleden aan de voet van de burchtheuvel, mogelijk als opvolger van een houten kerk, een gebouw opgetrokken in Maaskeien. De noordwand ervan is nog aanwezig in het huidige gebouw. Aan de rechthoekige zaalkerk werd een eeuw later een recht afgesloten priesterkoor gebouwd. Eind dertiende eeuw werd dit koor uitgebreid met een apsis (veelhoekige uitbouw) in mergel.

De amateurhistoricus F.Th.W. Smeets onderscheidde zes fasen in de bouwkundige ontwikkeling van het Salviuskerkje. Jos Wolters illustreerde elke fase met een tekening. In de eerste fase is sprake van een uit Maaskeien opgebouwd rechthoekig zaalkerkje. Smeets dateerde deze fase in de tiende eeuw. Volgens zaalkerk-deskundige M.J.A. Vermunt is de kerk rond 1100 gebouwd.
Volgens F.Th.W. Smeets is het Salviuskerkje tijdens een tweede bouwfase uitgebreid met een recht gesloten koor, eveneens uit Maaskeien opgetrokken. Volgens Vermunt is het kerkje nooit een zaal zonder koor geweest, maar heeft het, zoals de meeste zaalkerken, altijd uit een schip én koor bestaan.
De derde fase volgens Smeets: verbouw van koor en uitbreiding met een apsis, beide van mergelsteen en in de typische overgangsstijl van romaans naar gotiek. Ca. 1250-1275.

De oudste gewelfschilderingencyclus van Nederland
De toenmalige pastoor Frederik was een broer van de heer van Limbricht. Hij was tevens deken van het voorname Severinuskapittel in Keulen. De invloed vanuit Keulen is te zien in de sluitsteen van het gewelf (waar de ribben van het gewelf samenkomen). Ook de gewelfschilderingen zijn aangebracht door een kunstenaar uit Keulen. De Drie Koningen, de stadspatronen van Keulen – hun relieken worden in de Dom aldaar bewaard –, nemen in de schilderingen een prominente plaats in.

Foto uit 1952 van de vervallen Salviuskerk. (Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank nr. 043087).
Het interieur van de vervallen Salviuskerk, 1952. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank nr. 043090).
Het interieur van de vervallen Salviuskerk, 1952. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank nr. 043091).

In een tijd dat vrijwel niemand kon lezen of schrijven waren afbeeldingen van Bijbelse taferelen een geliefd middel om gelovigen vertrouwd te maken met de Heilige Schrift. In de apsis is de thematiek van de schilderingen gewijd aan Maria en de jeugd van Jezus: van de boodschap van de engel Gabriël tot de vlucht naar Egypte. Als tegenwicht van de aardse scènes dient een hemelse voorstelling met de kroning van Maria. De koortravee bevat(te) vier voorstellingen: de hemelvaart van Christus, het Laatste Oordeel, het hellemonster en de hemelpoort. 

In december 1977 kwamen onder twintig kalklagen dertiende-eeuwse gewelfschilderingen te voorschijn. (L.M. Tangel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed D-02649).
Minutieus en met grote liefde voor zijn metier voerde Evert Schoonekamp de restauratiewerkzaamheden aan de oude gewelfschilderingen uit. (L.M. Tangel, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank D-06405).
In december 1983 werd de restauratie van de gewelfschilderingen afgerond. De foto is van 1997. (P. van Galen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank 328988).
In de oudste en meest volledige cyclusschildering van Nederland neemt het gewelfvlak met de drie koningen de centrale positie in. (P. van Galen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank 328993).

Nog meer kunst
Het huidige hoogaltaar stamt eveneens uit de tijd van pastoor Frederik. In latere tijd kwamen er altaren bij. In 1400 bezat het kerkje naast het hoogaltaar een Maria-altaar en een Matthias-altaar. Blijkbaar was er behoefte aan meer ruimte, want in de vijftiende eeuw werd de kerk uitgebreid met een toren en een zijbeuk.

Rond 1458 werd de toren aan de Salviuskerk gebouwd.
Circa 1500 werd een zijbeuk aan de zuidgevel van het schip gebouwd.
In 1651 werd de kerk geheel vernieuwd en kreeg een dubbel zadeldak met trapgevel.

Deze bouwimpuls ging uit van het adellijke geslacht Scheiffart de Merode op het kasteel. Deze familie nam in 1510 ook het initiatief tot de oprichting van een Anna-altaar.; de moeder van Maria genoot in die tijd grote verering. De afgesleten grafsteen in het middenpad van de kerk zou wel eens van een heer van deze kasteelfamilie kunnen zijn. Aan de familie Van Breyl, die het huidige kasteel heeft laten bouwen, herinnert op het koor een memoriesteen uit 1688, geplaatst door de laatste naamdraagster van dit geslacht. Begin negentiende eeuw zorgde pastoor Page ervoor dat het kerkje werd verrijkt met een balustrade-orgel (vermoedelijk rond 1700 gebouwd door Johan Jacob Brammertz) en drie schilderijen vervaardigd door Jan Gouverne (1739-1812).

Ter herinnering aan haar voorouders liet Elisabeth Cecilia van Breyll in 1688 deze gedenkplaat in het Salviuskerkje van Limbricht aanbrengen. Links de wapens van de mannelijke lijn van het geslacht Van Breyll, rechts de wapens van de vrouwelijke lijn. Het grafschrift betreurt het uitsterven van het geslacht Van Breyll.
Het kerkorgel in de Salviuskerk is afkomstig uit het klooster Agnetenberg te Sittard, dat in 1802 door de Fransen werd gesloten. Pastoor Page van Limbricht kreeg het orgel gratis in bezit en plaatste het in zijn kerk.

Het kerkgebouw is thans eigendom van de Stichting Kasteel Limbricht. De vrijwilligersgroep Amici Salvii organiseert er rondleidingen, tentoonstellingen en concerten. Deze laatste komen hier bijzonder goed tot hun recht. Wetenschappelijk is vastgesteld dat de akoestiek van het Salviuskerkje tot de beste van Nederland behoort.

Guus Janssen en Peter Schulpen

 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie:

F.Th.W. Smeets e.a., Lemborgh, het kasteel en zijn Sint-Salviuskerk te Limbricht (1984) 115-155, 185-269.

M.J.A. Vermunt, ‘De oudste christerlijke architectuur in ons gebied’, in:  in: Sittard, uit bronnen geput, band 1 (1993) 15-37.

A.M.P.P. Janssen, ‘De stichting van het altaar voor St. Anna te Limbricht’, in: Historische Jaarboek voor het Land van Zwentibold 17  (1996) 56-64.

P.B.N. van Luyn, ‘De ramen van de oude Salviuskerk’, in: Historische Jaarboek voor het Land van Zwentibold 23 (2002) 83-92. 

P.B.N. van Luyn, ‘De Driekoningen en de oude Salviuskerk te Limbricht’, in: Historische Jaarboek voor het Land van Zwentibold 25 (2004) 43-54.

P.B.N. van Luyn, ‘Vragen rondom Limbricht Zaalkerkje’, in: Historische Jaarboek voor het Land van Zwentibold  27 (2006) 55-59.

J.M.E. Vleeshouwers, F.H. Keysers, A.M.P.P. Janssen Restauratie Kasteel Limbricht en Salviuskerkje. Bouwvallen worden monumenten (2011) 81-139

F.J.C.M. de Kok, Sint-Salvius (2013)

P.B.N. van Luyn, A.M.P.P. Janssen, J.M.E. Vleeshouwers, J.M.P. Wolters, De oude Sint-Salviuskerk te Limbricht (2017).

Zie ook website Het Salviuskerkje

Laatste nieuws