Verhalen

Zorgen en narigheid Ontdekkers en hervormers Broeksittard Sittard

Slag aan de Kemperkoul

Kanonnen in de Kemperkoul! De boeren van Broeksittard wisten niet wat ze zagen, toen ze in de ochtend van 24 maart 1543 naar het veld trokken. Het was 'stille zaterdag', de dag vóór Pasen, maar het zag er niet naar uit dat het stil zou blijven. Het verhaal ging dat de legers van keizer Karel en de hertog van Gelre slag zouden gaan leveren; maar dan bij ons, in de Kemperkoul? Het vervoer van de zware kanonnen met tientallen paarden bood een ongekend schouwspel. En dan die kogels, wat een kanjers! Die wogen minstens twaalf kilo. Wat stond er te gebeuren?

Op de bekende schets van Sittard uit 1538 zien we op een rondeel van de vestingwerken een kanon getekend. Gelijksoortige kanonnen zullen zijn gebruikt bij de Slag aan de Kemperkoel in 1542.
De Kemperkoel is anno 2022 nog voor een groot gedeelte onbebouwd. Opname uit 2019. (Foto en copyright Vic Hendriks).
De holle weg genaamd de Kleine Kemperkoul. (Foto en copyright Vic Hendriks).
De holle weg Grote Kemperkoul in de wijk Europapark, midden in het gebied waar op Paaszaterdag 1543 de veldslag plaatsvond. (Foto en copyright Vic Hendriks).
De plek waar de Grote (links) en de Kleine (rechts) Kemperkoul samenkomen, achter Broeksittard bij de huidige Straatsburglaan (Foto en copyright Vic Hendriks).

Machtsconcentratie
Al jaren probeerde keizer Karel V (1500-1558) het hertogdom Gelre in te lijven bij zijn Habsburgse Nederlanden. Maar Gelre wilde zelfstandig blijven en tartte de keizer zelfs met rooftochten in diens gewesten. Toen de hertog van Gelre in in 1538 kinderloos stierf, kozen de Gelderse staten voor een sterke opvolger: de rijke hertog Willem V van Gulik, die ook Kleef, Berg, Mark en Ravenstein bezat. Die keuze was helemaal tegen het zere been van de keizer, want een machtsconcentratie langs de Rijn vormde een bedreiging van zijn gezag in de Nederlanden. Dat de hertog ook nog lutheraan wilde worden en zich bij het verbond van protestantse Duitse vorsten wilde aansluiten, vergrootte de spanning eens te meer. Hertog Willem V voorzag een confrontatie. Uit voorzorg versterkte hij de vestingwerken van Sittard, dat tot zijn hertogdom Gulik behoorde. In 1542 brak de oorlog daadwerkelijk uit. Na een beleg van vier dagen namen Habsburgse troepen onder leiding van veldheer René van Chalon op 18 oktober Sittard in. Zij plunderden de stad, staken het raadhuis in brand en vernielden de vestingwerken. Van Sittard werd ‘ein dorp gemaeckt’. Daarna vertrokken de soldaten naar hun winterkwartier,  hun verblijfplaats gedurende de koude en donkere maanden. 

In het Staatsarchiv van Noordrijn-Westfalen te Duisburg bevindt zich deze schets van Sittard uit 1538, een plan voor de modernisering van de vesting. De citadel linksonder, met op het rondeel een kanon, is nooit gerealiseerd.
Keizer Karel V (1500-1558) was onder andere keizer van het Duitse Rijk, koning van Spanje en landsheer van de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden. Aan dit laatste landencomplex wilde hij het hertog Gelre toevoegen.
Hertog Willem V (1516-1592) was hertog van Kleef, Gulik, Berg, heer van Ravenstein en Ravensberg en vanaf 1539 ook hertog van Gelre. Wegens zijn omvangrijke bezittingen werd hij Willem de Rijke genoemd.
Onder leiding van René van ChaIon (1519-1544) namen troepen van keizer Karel V in 1542 Sittard in. Het vestingstadje werd tot een dorp gemaakt, zoals geschreven staat in een eigentijdse kroniek. René van Chalon bezat onder ander het prinsdom Orange in het Zuidoosten van Frankrijk. Hij liet dit na aan zijn oom, onze vader des vaderlands, die daardoor de naam Willem van Oranje kreeg.

De winter was een ongunstige tijd om een gevecht te leveren. De strijdende partijen kwamen een tijdelijke wapenstilstand overeen. Die duurde van 1 november 1542 tot 1 maart 1543.  Tijdens het bestand keerden de soldaten van de hertog terug naar het desolate Sittard, en ‘hebben sy die stat weder sterker gemaeckt dan te voeren’. 

Voetvolk, ruiters en kanonniers
In het vroege voorjaar van 1543 kwam de keizerlijke aanvoerder Filips II van Croÿ met een troep huursoldaten vanuit Heinsberg naar Sittard om het stadje opnieuw in te nemen. Een leger van voetvolk, ruiters, kanonniers en buskruitmakers sloeg in Broeksittard en Wehr een kamp op. Willem de Rijke, de hertog van Gelre en Gulik, had bij Roermond zijn troepen verzameld en trok eveneens naar Sittard. Beide legeraanvoerders waren vastberaden om slag te leveren.

Elk leger telde pakweg zevenduizend soldaten. Zo'n troepenmassa opstellen in het moerassige gebied bij Broeksittard was geen kleinigheid. De snijdende koude voorjaarswind, regen en hagel waren extra onaangename omstandigheden. De Guliks-Gelderse troepen onder leiding van Diederik Hoen vochten met de wind in de rug. De soldaten van Karel V, die al enkele belegeringen in de benen hadden, hadden de snerpende wind vol in het gezicht. Een eerste aanval door de Gelders-Gulikse cavalerie mislukte, doordat de ruiters onbekend waren met het moerassig gebied. Ze werden richting Tuddern gedreven. De ruiterij van Karel, met vierhonderd paarden meer dan die van Gulik, rook de overwinning en bleef de ruiters van de hertog achtervolgen. Hun infanterie en het wagenkamp bleven onbeschermd achter op het slagveld. De overige Gulikse legeronderdelen zagen toen kans de kanonnen te veroveren en de wagens van de tegenstanders te plunderen. Zo wonnen de Gulikers buiten verwachting de slag. 

Voor het in 1975 verschenen boekje 'De slag aan de Kempekoel te Sittard', tekende J.M. Blok deze reconstructie van de veldslag. Op de voorgrond het leger van keizer Karel V dat op de vlucht slaat voor de aanval van schietende Gelderse en Gulikse troepen.
De posities van de troepen voor en de troepenbewegingen tijdens veldslag zijn schematisch in kaart gebracht door Th. Oberdorf en A. Jonkergouw, de auteurs van het boekje 'De slag aan de Kempekoul te Sittard'.
De nederlaag van de troepen van keizer Karel V was groot nieuws in Europa, dat zich snel verspreidde via publicaties als deze. Voor de gehele tekst van de publicatie zie de link onderaan.
Voor- en achterzijde van een gedenkpenning geslagen ter herinnering aan de slag om de Kemperkoel. De voorzijde van de penning toont de beeltenis van Willem van Gulik; op de keerzijde een centaur (paardmens) die een vrouw ontvoert, en het Latijns opschrift 'begaan met de geschonden vrijheid'. Keizer Karel V had de vrijheid van Willems landen geschonden.
Ook Johan Frederik van Saksen, bondgenoot van Willem de Rijke, liet voor zijn aandeel in de overwinning een gedenkpenning slaan. Aan de voorkant staat boven zijn keurvorstelijk wapen een Christusfiguur. De achterzijde draagt het opschrift 'Am Osterabend 1543 seint die Burgundischen durch Wilhalm Thomshirn, de Gellerischen Obersten, vor Zittart geschlagen, und die das Feld erobert worden.

Ongeveer zeshonderd Sittardenaren hebben meegevochten aan de kant van de hertog. Ruim vierduizend soldaten kwamen om. Ook veel edellieden lieten het leven. Aan Gulikse zijde overleefden vijfhonderd paarden het gevecht niet.

Het was een mooie, legendarische overwinning voor Willem de Rijke. Maar het bleek ook een Pyrrusoverwinning, een zege die hem feitelijk meer verlies dan winst opleverde.

Onverteerbaar
Keizer Karel vond het verlies onverteerbaar. Hij gaf zijn soldaten toestemming om in het Gulikse te gaan plunderen, verkrachten en moorden. Vreselijke verhalen over wreedheden in Düren snelden het leger vooruit. Toen die de Sittardse magistraten ter ore kwamen, zagen ze maar één oplosing om dergelijke gruwelijkheden in hun stadje te voorkomen. Ze trokken naar Wassenberg om daar de keizer de sleutels van de stad aan te bieden.

Uiteindelijk moest Willem V van Gulik-Kleve-Berg zich aan de keizer onderwerpen. Dit gebeurde op 6 september 1543 in Venlo. Hij moest Gelre aan de keizer afstaan, maar zijn andere landen mocht hij behouden.

Pentekening van de beschieting van Heinsberg in mei-juni 1543. Na de gewonnen slag aan de Kemperkoel versterkte de Gelders-Gulikse troepen de belegering van het door keizerlijke troepen bezette Heinsberg. Maar het lukte de hertogelijke troepen niet de vestingstad te heroveren. Op 20 juni 1543 maakte een sterk keizerlijk ontzettingsleger een einde aan de belegering. Aansluitend veroverden en verwoestten de keizerlijk troepen de Gulikse stad Düren. Uit angst een zelfde lot te moeten ondergaan, boden verschillende Gulikse steden, waaronder Sittard, hierop hun stadssleutels aan de keizer aan.
De knieval van hertog Willem de Rijke voor Keizer Karel V. De hertog won de slag aan de Kemperkoel maar verloor de oorlog tegen de keizer. Bij het op 7 september 1543 gesloten Verdrag van Venlo moest hij Gelre afstaan. Het hertogdom werd toegevoegd aan de Habsburgse Nederlanden.

In een historielied is een echo van de overwinning te beluisteren:

Wat newes willen wy heven an,                                    Wat nieuws willen wij vertellen,
Dat vor Zittart is gescheet,                                            over wat voor Sittard is geschied,
Up einen Pasche avent als id quam,                              op een paasavond gebeurde het, 
De Burgundischen lache dess nyet;                              de Bourgondiërs [keizer Karel en de zijnen]                                                                         lachen dus niet.
Hedden se van dannen gebleven,                                 Waren zij maar weggebleven,
Se hetten vyl besser gedayn;                                         dan hadden zij daar beter aan gedaan.
Se wolden den Fürsten van Gelre verdryven                 Zij wilden de vorst van Gelre verdrijven,
User here Gott wolde es nicht han.                               maar onze heer God wilde daar niet aan.

In de tien navolgende coupleten van het historielied wordt duidelijk gemaakt dat de slag om de Kemperkoul bij Sittard werd gewonnen door de troepen van hertog Willem de Rijke. Dat hij de oorlog met keizer Karel V uiteindelijk verloor werd van Gulik-Gelderse zijde niet bezongen!

René Lauwers en Peter Schulpen

 

 

Voor meer informatie zie:

Ein Bericht und Zeittunge der ergangne Schlacht und Scharmützlen so der Hertzog Wilhelm zu Gulich und Gellern nahendt der Stadt Sittert am Osterabent gegen den Burgundischen erlangt und erovert hat. (gedrukte tekst, aanwezig in de Österreichische Nationalbibliothek.

P.Th.A. Dohmen, ‘De slag aan de Kempekoel bij Sittard op den 24e Maart 1543’, in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 26 (1889) 441-452.

Th. Oberdorf en A, Jonkergouw, De slag aan de Kempekoel te Sittard (1975).

René Lauwers, ‘Schlagt vor Sittert. Enkele tot nu toe onbekende documenten met betrekking tot de slag in de Kempekoel in 1543’, in: Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold 18 (1997) 131-141.

Matthias Böck, Herzöge und Konflikt. Das spätmittelalterliche Herzogtum Geldern im Spannungsfeld von Dynastie, ständischen Kräften und territorialer Konkurrenz (1339-1543) (2013) 663-670.

Laatste nieuws